Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SELLEVATE – Sellevate B.V.

De Applicatie wordt aangeboden in de vorm van een Google Chrome extensie. Sellevate verzamelt gegevens van bol.com en verwerkt en herinterpreteert deze. De gegevens zullen te allen tijde handmatig te verkrijgen zijn. Sellevate biedt deze gegevens in de Applicatie aan ten behoeve van zakelijke verkopers op bol.com en versterkt zodoende diens positie. Alle informatie die Sellevate verzamelt en presenteert is geput uit vrij beschikbare informatie op bol.com. Deze informatie is ook te verzamelen met handmatige arbeid. Sellevate respecteert de grenzen en kaders die zijn gesteld door bol.com. Verder wordt de Applicatie aangeboden in de vorm van een abonnement (de Dienst) en afgenomen door particulieren en/of bedrijven (de Gebruiker).

Artikel 1 – Algemeen

Artikel 2 – Gebruiksregels van de Applicatie

Artikel 3 – Beschikbaarheid van de Applicatie

Artikel 4 – Gebruikersaccount

Artikel 5 – Prijzen en betaling

Artikel 6 – Uitsluiting

Artikel 7 – Geheimhouding

Sellevate verplicht zich om alle vertrouwelijke informatie van Gebruiker geheim te houden. Onder ‘vertrouwelijke informatie’  wordt verstaan alle informatie waarvan Gebruiker heeft aangegeven dat deze vertrouwelijk is en/of waarvan de vertrouwelijkheid uit de aard van de informatie voortvloeit. Persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft Sellevate alleen vrij als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Artikel 8 – Overige bepalingen

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Sellevate is niet aansprakelijk voor:

De aansprakelijkheid van Sellevate tegenover Gebruiker, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door Gebruiker op grond van de Dienst verschuldigde vergoeding voor een periode van drie maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.

Artikel 10 – Privacy Policy

Alle door Sellevate verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een uitgebreide privacyverklaring is te vinden op de website www.sellevate.nl/privacy. Door Gebruiker wordt bij het aangaan van de Dienst ingestemd met het verwerken van zijn persoonsgegevens door Sellevate.

Artikel 11 – Vrijwaring

Door de Applicatie te gebruiken vrijwaart Gebruiker Sellevate van aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen van derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid door Sellevate.

Artikel 12 – Intellectueel eigendom

Artikel 13 – Geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen gesloten met Sellevate is Nederlands recht van toepassing. Tenzij de wet anders voorschrijft is rechtbank Gelderland bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

ALGEMENE VOORWAARDEN Sellevate B.V. Deze Algemene Voorwaarden (de Voorwaarden ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website “sellevate.nl” (de Website ) en de Chrome extensie “Sellevate” (de Applicatie). De Voorwaarden zijn daarnaast van toepassing op alle diensten die door Sellevate B.V. (Sellevate) worden aangeboden.

Sellevate
nl_NLDutch
×